Store offentlige projekter – Metoder og usikkerheder

Formål  
Dette Tx3 netværk har til formål at indsamle generel viden og erfaring fra Store Offentlige Projekter mht. best practice indenfor metoder og usikkerheder.

Så netværket opsamler værdifuld viden og erfaringer for på sigt at understøtte valget af de bedste metoder, der sikrer valg af de bedste metoder til fx forberedelse og udførelse af projekterne. Herunder sikrer den bedste håndtering af usikkerhederne (risici og muligheder) i de store komplekse projekter. Dermed at den aftalte værdiskabelse, samt budgetter og planer holder.

Tx3 netværket kommer til at arbejde parallelt med forskningsnetværket Program Danmark, der er et nationalt læringsforum for store offentlige projekter, der har til formål at sikre en systematiseret erfaringsopsamling fra store offentlige projekter og at projekterne på sigt skaber værdi, som planlagt.

Program Danmark er afhængigt af input fra offentlige instanser i ministerier, styrelser, kommuner og regioner og ikke mindst fra praktikere og fagfolk (som dette netværk dækker).

(Store offentlige projekter defineres som IT-projekter med et budget over 100 Mill. kr. og infrastruktur-projekter over 250 Mill. kr. Med budget menes her det første budget, der blev bevilliget. Dvs. eksklusive senere tillægsbevillinger m.v.)


Målgruppe  
Dette Tx3 Netværk er for de af DPL’s medlemmer, der har erfaring med større offentlige projekter på den ene eller anden måde - og som derfor kan bringe disse erfaringer i spil i samarbejdet med Program Danmark.

Netværkets medlemmer
Det kan fx være: Bygherrer, projektchefer, projektledere, rådgivere, arkitekter, jurister o.a. som har praktisk erfaring med store offentlige projekter.
Deltagelse i Tx3 Netværket kræver medlemskab af DPL.

Fokus
Denne TX3 gruppe fokuserer på:

· At dele bedste praksis for anvendelse af metoder og processer, der sikrer, at projekternes budgetter og planer holder, samt skaber den ønskede værdi

o Herunder, at identificere og håndtere usikkerheder praktisk og effektivt

Gruppens område omhandler store offentlige projekter:

· Bygge, anlæg og IT med et budget på over 250 Mill.

· Som er under planlæggelse, udførelse eller afsluttet

· Hvor bygherren er staten, en region eller en kommune

Mulige emner:

· Metoder for

o Organisering, forberedelse, udførelse og kvalitetssikring

o Ledelse, samarbejde, kommunikation, kulturer

o Styring af projektmål og værdiskabelse

o Overordnede metoder. Fx Ny AnlægsBudgettering, Reference Class Forecast, Successiv Princippet osv.

· Projektmodeller. Fx Staten business case model, Statens IT projektmodel
.

Udbytte  
Ved at deltage i Tx3 Netværket kommer du helt tæt på det nye initiativ Program Danmark og tæt dialog og sparring med andre, der også arbejder med de offentlige projekter.

Du bliver således en central del af den erfarings- og videns indsamling, der kommer til at lægge til grund for de forskningsmæssige initiativer, der vil blive prioriteret og de resultater som Program Danmark slutteligt vil anbefale for at styrke de store offentlige projekter.

Det vil give dig og din virksomhed/organisation solid viden om - og mulighed for at påvirke - hvor arbejdet med de offentlige projekter bevæger sig hen i de kommende år.

Netværkets output
Netværket vil arbejde i tæt dialog med Program Danmark. Der forventes at blive afholdt fælles arrangementer og deling af viden på tværs.

Løbende vil Tx3 netværket derfor have brug for at formalisere og konkludere på de drøftelser, der sker internt i netværket i notater til Program Danmark, samt artikler til DPLs community og øvrige medlemmer samt til Program Danmarks LinkedIn gruppe.

Praktisk  

Opstartsmøde finder sted online på MS Teams fredag den 23. februar kl. 09:30 til 11:00

De efterfølgende møder planlægges overordnet på opstartsmødet.

Møder i Netværket vil primært være online – men der vil være fysiske events ifm. præsentation fra offentlige projektdeltagere, fx fra Københavns kommune, tidligere kontorchef på Nyt AUH, Program Danmark m.v.

Tx3 netværker er midlertidigt og løber i første omgang til frafebruar 2024 til oktober 2024. Der forventes at afvikles 5-8 møder i Tx3 netværket.

Tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 19. februar
 
Facilitator  

Tx3 Netværket faciliteres af Henrik K Søndergaard, Compilot.dk, som har arbejdet med projekter i 28år og er IPMA B certificeret.

Oplægsholdere